ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္ အေတြ ့အၾကံဳရွိ ၀ါရင့္စာရင္းစစ္မ်ား၊ စာရင္းကိုင္မ်ားၿဖင့္ဖြဲ ့စည္းထားေသာ က်ြႏု္ပ္တို ့ ကုမၸဏီသည္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာအေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးအၾကံဥာဏ္မ်ားၿဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။အထူးသၿဖင့္ ႏိုင္ငံၿခားမွ ထိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးၿမ ႈပ္ႏွံလိုသူ ႏိုင္ငံၿခားရင္းႏွီးၿမႈ႔႔ပ္ႏွံလိုသူမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေပးၿခင္း ၊စာရင္းေရးဆြဲေပးၿခင္း ၊ အခြန္ေဆာင္ေပးၿခင္း၊ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးၿခင္းစေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

One Year Visa

အလုပ္ပါမစ္ (၁)ႏွစ္ေလွ်ာက္ေပးၿခင္း ။ သက္တမ္းတိုးၿခင္း။
T.B.D.

Work Permit

အလုပ္ဗီဇာေလ်ွာက္ေပးၿခင္း
T.B.D.

Company Registration

ကုမၸဏီလိုင္စင္ေလ်ွာက္ေပးၿခင္း။
T.B.D.

Board Of Investment

ရင္းႏွီးၿမႈပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ ့အစည္း(BOI)
T.B.D.

Other Registration

အၿခားလိုအပ္ေသာလိုင္စင္မ်ားေလ်ွာက္ေပးၿခင္း။
T.B.D.

Other Services

အၿခားစီးပြါးေရးဆိုင္ရာမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္း
T.B.D.

Call us today at 02 043 2112 or Email us at info@bookkeeping.co.th

It is our objective to provide all clients with a service that is not only of the highest quality but delivered promptly
and efficiently to maximise their experience.

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน

ข่าวสารสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง